รายชื่อผู้ถือหุ้น

Primary tabs

Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) is a state enterprise under the Ministry of Transport. It was founded in 1948 by airlines with the consent of the Royal Thai Government to provide air traffic control and aeronautical communication services for airline operations. Later in 1963, the Government acquired the majority of the Company's share capital from the founding airlines thereby altering the Company's status to that of a State Enterprise.The Company's 6,600,000 registered shares, with a total value of Baht 660,000,000 are divided into two categories: A total of 6,000,000 A-shares held by the Government, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 600,000,000. A total of 600,000 B-shares held by member airlines, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 60,000,000. The total number of member airlines in 2563 is 12.
เมื่อปี พ.ศ.2491 รัฐบาลได้อนุมัติให้บริษัทสายการบินต่างๆ ร่วมออกทุน ดำเนินการก่อตั้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2506 รัฐบาลได้ซื้อหุ้นส่วนใหญ่คืนจากบริษัทสายการบิน บริษัทฯ จึงมีสภาพเป็น รัฐวิสาหกิจนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน หุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,600,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 660,000,000.- บาท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้น ก. รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 600,000,000.- บาท หุ้น ข. บริษัทสายการบินต่างๆ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 60,000,000 บาท และในปี 2563 บริษัทฯ มีสายการบินร่วมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นรวม 12 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ รหัส ชื่อบริษัท วันที่เป็นสมาชิก
101 BOX สายการบิน แอโรว์โลจิค จีเอ็มบีเอช 01/01/2557
102 MSR อียิปต์แอร์ 01/01/2557
103 CCA แอร์ ไชน่า ลิมิเต็ด 14/08/2537
104 ESR อีสตาร์ เจ็ท 01/05/2555
105 TGW สกู๊ต ไทเกอร์แอร์ พีทีอี จำกัด 01/08/2549
106 DRK ดรุ๊ก แอร์ 01/10/2534
107 REU แอร์ ออสทราล 02/04/2554
108 NWS นอร์ดวินด์ แอร์ไลน์ส 01/07/2560
109 JST เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส พีทีวาย จำกัด 24/03/2551
110 AFL แอโรฟลอต รัสเซียน แอร์ไลน์ส 05/10/2516
111 CES ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ส 01/06/2546
112 GFA บริษัท กัลฟ แอร์ บี.เอส.ซี จำกัด 01/01/2557