รายชื่อผู้ถือหุ้น

Primary tabs

Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) is a state enterprise under the Ministry of Transport. It was founded in 1948 by airlines with the consent of the Royal Thai Government to provide air traffic control and aeronautical communication services for airline operations. Later in 1963, the Government acquired the majority of the Company's share capital from the founding airlines thereby altering the Company's status to that of a State Enterprise.The Company's 6,600,000 registered shares, with a total value of Baht 660,000,000 are divided into two categories: A total of 6,000,000 A-shares held by the Government, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 600,000,000. A total of 600,000 B-shares held by member airlines, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 60,000,000. The total number of member airlines in 2563 is 12.
เมื่อปี พ.ศ.2491 รัฐบาลได้อนุมัติให้บริษัทสายการบินต่างๆ ร่วมออกทุน ดำเนินการก่อตั้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2506 รัฐบาลได้ซื้อหุ้นส่วนใหญ่คืนจากบริษัทสายการบิน บริษัทฯ จึงมีสภาพเป็น รัฐวิสาหกิจนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน หุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,600,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 660,000,000.- บาท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้น ก. รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 600,000,000.- บาท หุ้น ข. บริษัทสายการบินต่างๆ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 60,000,000 บาท และในปี 2563 บริษัทฯ มีสายการบินร่วมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นรวม 12 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ รหัส ชื่อบริษัท วันที่เป็นสมาชิก
101 APJ พีช เอวิเอชั่น ลิมิเต็ด 01/09/2560
102 KNA คุนหมิง แอร์ไลน์ส 01/02/2561
103 HKC ฮ่องกง แอร์ คาร์โก้ แคริเออร์ จำกัด 01/05/2561
104 CXA สายการบินเซียเหมิน 01/07/2561
105 RLH รุ่ยลี่ แอร์ไลน์ส 01/08/2561
106 MKR บริษัท หลานเหมย แอร์ไลน์ส (แคมโบเดีย) จำกัด 01/08/2561
107 JCC บริษัท เจซี (แคมโบเดีย) อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ จำกัด 01/10/2561
108 GOW โก แอร์ไลน์ส (อินเดีย) ไพรเวท ลิมิเต็ด 01/07/2562
109 CBG กวางซี เบบู กลัฟ แอร์ไลน์ 02/07/2562
110 KME คัมโบเดีย แอร์เวย์ 01/08/2562
111 HXA สายการบิน ไชน่า เอ็กซ์เพรส แอร์ไลน์ส 01/09/2562
112 EPA ดงไห่ แอร์ไลน์ 01/01/2563