หลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ สําหรับอากาศยานขนาดเล็กในเที่ยวบินที่ใช้เพื่อการฝึกบินภายในประเทศ