รายชื่อผู้ถือหุ้น

Primary tabs

สายการบินผู้ถือหุ้นที่เข้าเป็นสมาชิกระหว่างปี ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นใน วันที่ 1 สิงหาคม 2564
ไม่มีสายการบินที่รอการจัดสรรหุ้น