รายชื่อผู้ถือหุ้น

Primary tabs

Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) is a state enterprise under the Ministry of Transport. It was founded in 1948 by airlines with the consent of the Royal Thai Government to provide air traffic control and aeronautical communication services for airline operations. Later in 1963, the Government acquired the majority of the Company's share capital from the founding airlines thereby altering the Company's status to that of a State Enterprise.The Company's 6,600,000 registered shares, with a total value of Baht 660,000,000 are divided into two categories: A total of 6,000,000 A-shares held by the Government, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 600,000,000. A total of 600,000 B-shares held by member airlines, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 60,000,000. The total number of member airlines in 2563 is 12.
เมื่อปี พ.ศ.2491 รัฐบาลได้อนุมัติให้บริษัทสายการบินต่างๆ ร่วมออกทุน ดำเนินการก่อตั้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2506 รัฐบาลได้ซื้อหุ้นส่วนใหญ่คืนจากบริษัทสายการบิน บริษัทฯ จึงมีสภาพเป็น รัฐวิสาหกิจนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน หุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,600,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 660,000,000.- บาท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้น ก. รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 600,000,000.- บาท หุ้น ข. บริษัทสายการบินต่างๆ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 60,000,000 บาท และในปี 2563 บริษัทฯ มีสายการบินร่วมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นรวม 12 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ รหัส ชื่อบริษัท วันที่เป็นสมาชิก
101 AHK แอร์ ฮ่องกง จำกัด 04/03/2546
102 AXM แอร์ เอเชีย เอสดีเอ็น บีเอชดี 08/12/2546
103 CCA แอร์ ไชน่า ลิมิเต็ด 14/08/2537
104 AFR แอร์ฟร้านซ์ 01/08/2501
105 AMU แอร์มาเก๊า จำกัด 24/07/2549
106 AFL แอโรฟลอต รัสเซียน แอร์ไลน์ส 05/10/2516
107 GOW โก แอร์ไลน์ส (อินเดีย) ไพรเวท ลิมิเต็ด 01/07/2562
108 OMA โอมาน แอร์ (เอสเอโอซี) 01/05/2551
109 CKK ไชน่า คาร์โก้ แอร์ไลน์ 01/12/2553
110 CES ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ส 01/06/2546
111 SBI ไซบีเรีย แอร์ไลน์ส 01/12/2546
112 CHH ไห่หนาน แอร์ไลน์ โฮลดิ้ง คอมพานี ลิมิเต็ด 01/10/2554