ทุนจดทะเบียน และผู้ถือหุ้นของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ทุนจดทะเบียนของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มีจำนวนทั้งสิ้น 6,600,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 660,000,000 บาท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. หุ้น ก. รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยกระทรวงการคลัง จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 600,000,000 บาท
  2. หุ้น ข. บริษัทสายการบินผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 60,000,000 บาท

ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราส่วนผู้ถือหุ้น ก. : ผู้ถือหุ้น ข. = 91 : 9

การจัดสรรหุ้น ข.

การจัดสรรหุ้น ข. จะจัดสรรใหม่ทุกปี เนื่องจากจำนวนเที่ยวบินมีการเพิ่ม/ลด อันเนื่องมาจากการลาออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น การปิดกิจการ การหยุดทำการบิน การขอสมัครเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหม่ และกรณีที่มีการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 กำหนดว่า

หุ้น ข. นั้น จะจัดสรรใหม่ให้แก่บรรดาผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทการบินทั้งหลายในวันที่หนึ่งสิงหาคมของทุกๆ ปี โดยคำนวณตามส่วนแห่งจำนวนของเที่ยวการบินระหว่างประเทศที่บินเข้ามายังประเทศไทย และ/หรือเที่ยวการบินที่บินภายในประเทศไทย ตามกำหนดเวลาที่พิมพ์โฆษณาไว้ในตารางเที่ยวการบินและใช้อยู่ในเจ็ดวันแรกของเดือนมิถุนายนที่แล้ว

ในกรณีที่มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนหรือลดทุน ให้เอาหุ้น ข. ทั้งหมดมาจัดสรรใหม่ ตามที่มีอยู่ในวันที่ผู้ถือหุ้นได้เห็นชอบด้วยกับการเพิ่มทุนหรือลดทุนนั้น โดยคำนวณตามส่วนแห่งจำนวนของเที่ยวบินระหว่างประเทศที่บินเข้ามายังประเทศไทย และ/หรือเที่ยวบินที่บินภายในประเทศไทย ตามกำหนดเวลาที่พิมพ์โฆษณาไว้ในตารางเที่ยวบินและใช้อยู่ในเจ็ดวันแรกของเดือนที่แล้ว