ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นผู้ถือหุ้น ข.

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบ eService เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สายการบินที่ต้องการสมัครเป็นผู้ถือหุ้น โดยสายการบินสามารถแนบเอกสารการสมัครเป็นผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบ เพื่อให้บริษัทฯตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและความถูกต้องของเอกสารได้รวดเร็วขึ้น เมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้วให้สายการบินส่งเอกสารตัวจริงมายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป โดยบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการเมื่อได้รับเอกสารตัวจริงแล้ว ทั้งนี้ สายการบินสามารถติดตามความคืบหน้า และผลการสมัครผ่านทางระบบ eService

สายการบินที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นผู้ถือหุ้น ข. หรือสายการบินสมาชิกของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บริษัทฯ) สายการบินจะต้องดำเนินการดังนี้

1. คุณสมบัติของสายการบินที่จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้น ข.

1.1 ต้องเป็นสายการบินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำการบินเป็นประจำเข้ามายังประเทศไทย และ/หรือทำการบินเป็นประจำภายในประเทศไทยตามกำหนดเวลา ที่พิมพ์โฆษณาไว้ในตารางเที่ยวบิน และทำการบินมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนติดต่อกัน

1.2 ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระเกินกำหนดภายในระยะเวลาตามข้อ 1.1

1.3 มีสำนักงานสาขาหรือตัวแทนของสายการบินในประเทศไทย รวมทั้งมีบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่มีสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทย

2. เอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นผู้ถือหุ้น ข. มีดังนี้

2.1 หนังสือแจ้งความจำนงขอสมัครเข้าเป็นผู้ถือหุ้น ข. บริษัทสายการบินสามารถส่งหนังสือขอสมัครเข้าเป็นผู้ถือหุ้น โดยแจ้งความประสงค์ขอเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดของสายการบินดังต่อไปนี้

 • เส้นทางบินที่ทำการบินเป็นประจำ
 • จำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์
 • วันที่เริ่มทำการบิน
 • สถานที่ตั้งของบริษัทสายการบิน ชื่อบุคคล และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ ประสานงาน และการจัดส่งเอกสารและใบแจ้งหนี้

2.2 หนังสืออนุญาตให้ทำการบินประจำจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

2.3 ตารางบินที่พิมพ์โฆษณา

2.4 หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของสายการบินพร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และรับรองคำแปล

2.5 หนังสือมอบอำนาจบุคคลให้กระทำการแทนบริษัทสายการบินพร้อมสำเนา หนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

2.6 เอกสาร/หลักฐานแสดงว่ามีสำนักงานสาขาหรือตัวแทนของสายการบินในประเทศไทย ดังนี้

 • กรณีมีสำนักงานสาขา
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของสำนักงานสาขาสายการบินในประเทศไทย
 • กรณีแต่งตั้งตัวแทน
  • หนังสือแต่งตั้งนิติบุคคลให้เป็นตัวแทนในการดำเนินการรวมถึงการชำระค่าบริการต่างๆ ของ สายการบิน โดยมีการลงนามในหนังสือทั้ง 2 ฝ่าย ระหว่างสายการบินกับบริษัทตัวแทน
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทและของตัวแทนในประเทศไทย

3. ที่อยู่ของบริษัทฯ ในการจัดส่งเอกสาร

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

4. ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นผู้ถือหุ้น ข.

4.1 สายการบิน Log in เพื่อเข้าระบบ eService และลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลในระบบ หลังจากนั้น click "สมัครเป็นผู้ถือหุ้น" และแนบเอกสารการสมัครในระบบ

4.2 สายการบินต้องส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดมายังบริษัทฯ

4.3 บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมทั้งเอกสารตามข้อ 1 และ 2

4.4 หากสายการบินมีคุณสมบัติและจัดส่งเอกสารครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงจะนำเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งปกติจะมีการจัดประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง

4.5 หลังจากคณะกรรมการบริหารอนุมัติการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการอนุมัติให้สายการบินทราบ พร้อมทั้งแจ้งจำนวนเงินมัดจำค่าหุ้น วงเงินหลักประกัน และส่ง ข้อตกลง/สัญญาการเป็นผู้ถือหุ้น ข. เพื่อให้ผู้มีอำนาจของสายการบินลงนามต่อไป

ทั้งนี้ ให้สายการบินที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะถือเป็นผู้มีสิทธิเป็นผู้ถือหุ้น ข. ของบริษัทฯ ตั้งแต่ต้นเดือนถัดไป หลังจากที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติการเข้าเป็นผู้ถือหุ้น ข. ของบริษัทฯ แล้ว

5. เงินมัดจำค่าหุ้น

เมื่อสายการบินได้รับอนุมัติเข้าเป็นผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินมัดจำค่าหุ้น ซึ่งจะคำนวณจากจำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์ และบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นประจำปีให้กับสายการบินผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี โดยจะนำเงินมัดจำค่าหุ้นมาหักลบกับค่าหุ้นที่ได้รับจัดสรรใหม่ ซึ่งกรณีที่ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น สายการบินผู้ถือหุ้นจะต้องจ่ายเป็นค่าหุ้นส่วนที่เพิ่ม หรือในทางกลับกันกรณีที่ค่าหุ้นลด บริษัทฯ จะคืนค่าหุ้นส่วนที่ลดลงให้แก่สายการบินต่อไป

6. การวางหลักประกัน

สายการบินผู้ถือหุ้นต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด หรือเป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศไทย เพื่อประกันการชำระหนี้ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศให้กับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินเท่ากับรายได้ค่าบริการโดยประมาณจากตารางการบินเป็นเวลา 3 เดือน และชำระหลักประกันให้บริษัทฯ พร้อมกับการชำระค่ามัดจำหุ้น ก่อนทำข้อตกลงการเป็นผู้ถือหุ้น ข.

7. สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการเป็นผู้ถือหุ้น

7.1 อัตราค่าบริการจราจรทางอากาศ

 • สายการบินผู้ถือหุ้นจะชำระค่าบริการจราจรทางอากาศในอัตราหนึ่งในสามของค่าบริการสำหรับสายการบินที่มิใช่ผู้ถือหุ้น

7.2 ความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัทฯ

 • สายการบินผู้ถือหุ้นตกลงที่จะมีส่วนร่วมทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเรียกเก็บจากสายการบินผู้ถือหุ้นทุกราย โดยการมีส่วนร่วมและเงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดโดยถือเสมือนว่าสายการบินเป็นสมาชิกของบริษัทฯ

ตัวอย่างสัญญาผู้ถือหุ้น Click